banner 01

Zeeland

50PLUS is niet alleen een ouderenpartij, ook jongeren tellen bij ons mee om de toekomst van Zeeland te bepalen. 50PLUS is niet meer weg te denken uit onze democratie. De partij is in de Eerste Kamer vertegenwoordigd met twee zetels, in de Tweede Kamer met vier zetels. In bijna alle provincies en waterschappen is 50PLUS actief.

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 heeft 50PLUS één zetel in de Staten van Zeeland en na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is de partij vertegenwoordigd in twee Zeeuwse gemeenten. In Vlissingen heeft 50PLUS twee zetels en maakt deel uit van het college, in Terneuzen heeft de partij één zetel. 50PLUS heeft zich dus duidelijk genesteld in de Zeeuwse politiek.Een stem op 50PLUS is niet alleen een stem door ouderen voor ouderen maar ook een stem voor jongeren: de ouderen van de toekomst. 50PLUS streeft naar een leefbaar Zeeland waar je prima kan werken, wonen, recreëren en studeren. Een provincie waar het goed toeven is voor iedereen met ruimte voor natuur, cultuur en goede voorzieningen. Daarom is een stem op 50PLUS een stem op de toekomst van Zeeland.

50PLUS is tegen de concentratie van ziekenhuizen. Medische zorg moet voor de inwoners van Zeeland goed bereikbaar zijn en op peil blijven. Gezien het ouder worden van de Zeeuwse bevolking, de afstanden en de toename van het toerisme moet de zorg in Zeeland optimaal bereikbaar zijn. Het ziekenhuis in Vlissingen moet weer een volwaardig ziekenhuis worden. Ook de geestelijke en psychische gezondheidszorg verdient extra aandacht. Er is al te veel bezuinigd.
Het provinciebestuur heeft ingezet op vraaggericht openbaar vervoer. Hierdoor worden reguliere buslijnen geschrapt en vervangen door buurtbussen die bestuurd worden door vrijwilligers. 50PLUS wil betaalbaar en bereikbaar openbaar vervoer voor alle inwoners en gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, zodat zij hun zelfstandigheid kunnen behouden en minder snel in een isolement terechtkomen. 50PLUS is pleitbezorger van een tolvrije Westerscheldetunnel. De Westerschelde Ferry Vlissingen – Breskens blijft en moet in een hoge frequentie blijven varen. Deze verbinding is belangrijk voor Zeeland, vooral voor West Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren om scholen, werk en de gezondheidszorg te kunnen bereiken. De frequentie van het treinverkeer van Zeeland naar de rest van Nederland moet kwantitatief niet verminderen. 50PLUS streeft naar optimalisering.

Veiligheid moet in Zeeland een hoge prioriteit hebben. Iedere Zeeuw moet zich veilig voelen: achter de dijken, thuis en op straat. De politiebureaus moeten open blijven als aanspreekpunt voor burgers. Meer politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zichtbaar op straat. 50PLUS vindt dat de kerncentrale in Borsele alleen in bedrijf mag blijven als de veiligheid kan worden gegarandeerd.50PLUS wil het vestigingsklimaat in Zeeland aantrekkelijker maken voor bedrijven en de werkgelegenheid in Zeeland verbeteren. Vooral duurzame werkgelegenheid. Landbouw, visserij, havens, industrie en recreatie zijn de pijlers van de Zeeuwse economie en moeten worden gekoesterd.

50PLUS Zeeland staat voor:

Gezondheidszorg
• Het eigen risico in de zorg moet worden verlaagd met 100 euro.
• Goed bereikbare, toegankelijke en geoutilleerde ziekenhuizen. Ook voor mensen met een beperking.
• Gratis parkeren bij de ziekenhuizen.
• Het verhogen van de Ouderenkorting met 200 euro.
• Gegarandeerde aanrijtijden voor ambulances, brandweer en politie.
• Strak toezicht op het vergunningenbeleid: goede controle en handhaving. Meer meetpunten voor het meten van de luchtkwaliteit. Gedogen is taboe.

Verkeer & vervoer (mobiliteit)
* Kwaliteit bij de aanbesteding van het openbaar vervoer: (beschutte) bushaltes op loopafstand, toegankelijk, betaalbaar en duurzaam.
* Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.
* Een tolvrije Westerscheldetunnel.
* Het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens moet blijven.
* Geen verdere vermindering van de openbaar vervoer verbindingen in Zeeland.
* Goede verbindingen met de Randstad en een kwalitatief en kwantitatief niet verder verslechterende dienstregeling over het spoor.
* Een spoorverbinding voor personenvervoer van Terneuzen naar Gent.
* Een verdubbeling c.q. verbreding van rijksweg N59 op Schouwen-Duiveland.
* Een flinke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk voor het opladen van auto’s en e-bikes.

AOW en Pensioenen 
* Bevriezing van de AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar en in 2020 verlagen naar 65 jaar.
* Verhogen van AOW en minimum loon gekoppeld aan de indexatie van de lonen.
* Lastenverlichting voor mensen met een AOW en een klein pensioen.

Veiligheid
* Meer politie en bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) zichtbaar op straat. Niet uitsluitend digitale aangiften.
* Kerncentrales in Borsele en Doel moeten kritisch gevolg worden. Verouderde kerncentrales moeten worden gesloten zodat deze geen bedreiging zijn voor de leefbaarheid in Zeeland.
* Veilige wegen en fietspaden. Zeeland moet investeren in fietspaden. Fietspaden moeten worden aangepast aan het huidige verkeersaanbod.
* Geen bezuinigingen op het onderhoud van waterkeringen en dijken.
* Geen verdere verdieping van de Westerschelde.
* Geen boringen naar en winning van schaliegas.

Wonen
* Een degelijk woningbouwbeleid met ruimte voor meer levensloopbestendige woningen en stimulering van energie neutrale woningen.
* Voldoende woningen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die het tekort aan arbeidskrachten invullen.
* De blijverslening voor eigenaren van woningen om woningen levensloopbestendig te kunnen maken en langer zelfstandig te blijven wonen.
* Verlaging van de verhuurdersheffing.

Duurzaamheid
* Omschakeling naar duurzame energie moet voor iedereen bereikbaar, haalbaar en betaalbaar zijn.
* Geen ongebreidelde bouw van windmolens. 50PLUS wil dat het opwekken van zonne-energie en energie door getijdecentrales wordt gestimuleerd. Aandacht voor toepassing van waterstof als schone energiebron.
* Zorgvuldig omgaan met zoetwater moet worden gestimuleerd. Door verandering van het klimaat moeten waterbuffers en waterbassins worden aangelegd voor droge tijden.
* Bedrijven, overheidsgebouwen

Leefbaarheid
• Pinautomaten, basisscholen en voorzieningen moeten worden behouden in dorpskernen en stadswijken.
• Contante betaling met wettige betaalmiddelen moet mogelijk blijven.
• Het landschappelijk karakter van Zeeland moet worden beschermd bij de ontwikkeling van grootschalige recreatieprojecten.
• Meer openbare toiletten.
• Geen ontpoldering. Landbouwgrond moet gebruikt worden voor de voedselproductie.
• Geen uitbreiding van megastallen in Zeeland.

Werkgelegenheid
* Bedrijven stimuleren om zich in Zeeland te vestigen.
* Aandacht voor oudere werkzoekenden die op de arbeidsmarkt een volwaardige kans moet hebben. Geen leeftijdsdiscriminatie
* Ondersteunen en stimuleren van milieuvriendelijke innovaties. Pulskorvisserij moet een kans krijgen. Innovatieve ontwikkelingen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Zeeland.
* Zeeuwen ondersteunen die afhankelijk zijn van een uitkering of van uitsluitend een AOW.
* Bedrijventerreinen eerst revitaliseren en saneren voordat nieuwe bedrijventerreinen worden gerealiseerd.

Onderwijs
* Meer ruimte voor de ontwikkeling van het middelbaar, hoger en universitair onderwijs, om de jeugd in Zeeland te houden. 50PLUS omarmt de ‘Campus Zeeland’.
* Aandacht en stimulering van vakopleidingen.
* Bedrijven moeten stageplaatsen beschikbaar stellen.

Cultuur
* Musea en podia moeten laagdrempelig zijn en toegankelijk voor een zo groot mogelijk publiek. Een kortingskaart voor senioren.
* Stimulering en subsidiering van grote evenementen die belangrijk zijn voor Zeeland.
* Zeeland moet een zelfstandige provincie blijven. Bestuursvormen mogen worden samengevoegd maar wel binnen de provinciale grenzen.
* Het Zeeuws cultureel erfgoed heeft een belangrijke maatschappelijke en economische waarde en moet worden beschermd.

Het verkiezingsprogramma 50PLUS Zeeland 2019 – 2023 voor de Provinciale Staten verkiezingen, is woensdag, 31 oktober 2018 aan de algemene ledenvergadering van 50PLUS Zeeland in Middelburg voorgelegd en door de leden goedgekeurd en vastgesteld.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België