banner 01

Zeeland

Het Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners van Zeeland, haar taak is de zorg voor goede en sterke dijken, die bescherming bieden bij extreme weersomstandigheden.

Die dijken zijn ook belangrijk als onderdeel van ons Zeeuwse landschap en kunnen worden gebruikt voor recreatie, sport en ontspanning maar hun hoofdtaak is veiligheid. Wij zijn van mening dat dit kostbare goed op een juiste manier moet worden beheerd en 50PLUS zal daar op toezien door haar vertegenwoordiging in het bestuur van het waterschap.Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water. Zorgt voor de afvoer van rioolwater en de verwerking hiervan in zuiveringsinstallaties. De Nederlander spoelt gemiddeld elke dag 125 liter vuil water door het riool. Als het regent wordt het regenwater door het waterschap snel en zonder overlast afgevoerd via sloten, kanalen, kreken en de gemalen. De zorg voor bijna 1200 kilometer veilige wegen en fietspaden in de provincie. Zorg voor gezonde bomen en struiken.

Op 20 maart 2019 worden de verkiezingen gehouden voor het waterschapsbestuur, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur of het vastgestelde beleid goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden waarvan 23 gekozen leden en 7 geborgde (geborgde zetels zijn zetels die vast worden bezet door bepaalde groeperingen en niet via verkie-zingen worden ingevuld) zetels voor agrarische ondernemers en VNO/NCW. Iedere vier jaar wor-den bestuursleden van verschillende politieke partijen gekozen.
50PLUS wil dat de waterschappen investeren in duurzaam schoon, veilig en betaalbaar water. Een goede kwaliteit van het grondwater en schoon oppervlaktewater zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze provincie. Om de kwaliteit op peil te brengen met de (Europese) Kader-richtlijn Water moeten de waterschappen maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbete-ren. Dit kan betekenen dat er nadere regels van kracht worden die o.a. gewasbescherming, on-kruidbestrijding, besproeien van gewassen en vuil-waterafvoer inperken (hierbij dient ook aan-dacht te zijn voor de lozingen van bedrijven, medicijnresten en micro-plastics).

50PLUS vindt belangrijk voor Zeeland:
• Een goede kwaliteit van het zwemwater waarvoor de waterschappen verantwoordelijk zijn. Hier zetten de waterschappen zich in om onder andere blauwalg te voorkomen en te bestrijden.
• De lasten tussen particulieren en bedrijven zijn niet eerlijk verdeeld, de bijdrage voor de particulier mag niet stijgen, de bijdrage van de bedrijven mag wel omhoog. De vervuiler be-taalt, dus waterschapslasten moeten berekend worden naar het drinkwaterverbruik.
• Voorkomen van overstromingen. De veiligheid voor de bewoners staat altijd voorop.
• De waterschappen behoren zich uitsluitend bezig te houden met hun primaire (kern)taken en moeten geen andere activiteiten of initiatieven buiten het waterschapgebied ontplooi-en.
• Samenwerking van het waterschap met de provincie om kosten te besparen. Met name om de kwaliteit van het buitenwater te verbeteren en de natuurbeheertaken betreffende water en oeverbeplanting af te stemmen. Worden de waterschappen gevraagd taken van andere overheden over te nemen dan dienen hierbij de kosten gedragen te worden door de opdrachtgever. Dat geldt ook voor kennis en kunde.
• Recreatie (varen, sportvissen, zwemmen etc.) maar ook aanleg van akkerranden zijn op zich geen primaire (kern)taak van de waterschappen. Maar wij willen dit wel mogelijk ma-ken omdat water van ons allemaal is. Het beleven van “water” draagt in onze ogen ook bij aan het “waterbewustzijn”. Als hier bij de planvorming rekening mee gehouden kan wor-den, zonder dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt, is dit een goede zaak. Uiter-aard vraagt dit een goede afstemming met de verantwoordelijke partijen of grondeige-naar/pachter.
• Water zuiveren en schoon weer terugbrengen in de natuur, zonder medicijnresten en res-ten van meststoffen.
• Goede waterhuishouding en opslag van zoet water voor droge tijden.
• Gezonde waterlopen kreken en kanalen dragen bij aan een goede leefbaarheid en een mooie natuur in onze provincie.
• Verzilting van het water terugdringen en aandacht vragen voor de ontwikkeling van zoet naar zout water.
• Een vrije toegang van dijken en onderhoudspaden voor recreatie en natuurbeleving.
• Stroming van eb en vloed benutten voor het milieuvriendelijk opwekken van elektriciteit.
• Zorg voor veilige wegen en fietspaden die voldoende breed zijn, afgestemd op het huidige gebruik.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België