banner 01

Zeeland

Wel financiële ruimte voor schuldverlichting van Griekenland? Dan óók ruimte om te investeren in de zorg en om een evenwichtige koopkrachtontwikkeling te realiseren voor mensen die werken, voor mensen die niet kunnen werken en voor mensen die gewerkt hebben!

Want er is in 15 jaar een ware koopkrachtkloof ontstaan tussen werkenden en gepensioneerden. Dicht die kloof, dat was de heldere boodschap die 50PLUS had voor minister Dijsselbloem van Financiën.

Inbreng Henk Krol namens 50PLUS bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 in de grote zaal van de Tweede Kamer:

“Vandaag, bij dit verantwoordingsdebat, staat de belangrijke vraag centraal: ‘Krijgen we waar voor ons belastinggeld?’ Het kabinet moet duidelijk maken wat het beleid vorig jaar gekost heeft, of publiek geld ‘goed’ besteed is en of gestelde beleidsdoelen bereikt zijn. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem was vorige week goed gemutst bij de presentatie van de verantwoordingsstukken. Hij zei min of meer: met de rechtmatigheid van inkomsten en uitgaven in 2015 zit het wel snor! De overheidsschuld daalt voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis van 2008. Het begrotingstekort is sinds 2009 niet meer zo klein geweest, de werkloosheid daalt licht en de economie trekt wat aan.

50PLUS ziet ondanks die voorzichtig positieve ontwikkelingen ook kwetsbaarheden. De staatsschuld is sinds 2007 met 70 procent gestegen en bedraagt maar liefst 26.000,- euro per inwoner, voor een gezin al gauw een ton! De leenkosten voor de overheid zijn door de dalende rente met 65 procent verlaagd. De looptijd van staatsleningen is daarbij sinds 2007 gemiddeld korter, om optimaal te kunnen profiteren van de dalende rente. Dit gunstige beeld kan echter zomaar omslaan als de rente weer gaat stijgen naar een normale hoogte. Hoe wordt omgegaan met deze kwetsbaarheid binnen de overheidsfinanciën?

In dit verband heeft de uitspraak gisteren van de minister Dijsselbloem ons verbaasd. Dijsselbloem zei dat schuldverlichting van Griekenland de Nederlandse begroting niet hoeft te raken omdat Nederland bijna gratis geld kan lenen. De minister zei: ‘Daar zit nog wel wat ruimte’. 50PLUS vindt dat – als die ruimte er al is – en je deze ruimte al wilt benutten, deze moet worden gebruikt om te investeren in de zorg, en een evenwichtige koopkrachtontwikkeling te realiseren voor mensen die werken, voor mensen die niet kunnen werken en voor mensen die gewerkt hebben. Die laatste groep wordt door dit kabinet stelselmatig op achterstand gezet. Is het hemd niet nader dan de rok?

Na 50 miljard euro – ik herhaal: 50 miljard euro – aan bezuinigingen en lastenverzwaringen van de kabinetten Rutte is geenszins sprake van een evenwichtige koopkrachtontwikkeling. Zeker niet voor gepensioneerden. Ook niet na de 5 miljard euro lastenverlichting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat in de afgelopen 15 jaar een ware koopkrachtkloof is ontstaan tussen werkenden en gepensioneerden. Linksom of rechtsom moet die kloof voor gepensioneerden – we kunnen al spreken van een ravijn – gedicht worden. Voorstellen die daartoe bijdragen worden door 50PLUS gesteund. Zelfs als die komen van een partij die ‘65 blijft 65’ belooft en dat één dag na de verkiezingen al weer inslikt. Maar 50PLUS is wel voorstander van structurele voorstellen en niet van eenmalige. En ik vraag het kabinet daartoe voorstellen te doen.

Dat overheidsuitgaven rechtmatig zijn is mooi, maar helaas wil dat nog niet zeggen dat belastinggeld ook doelmatig, effectief en efficiënt wordt besteed. Daar schort het nog vaak aan volgens de Algemene Rekenkamer. Er is vandaag gesproken over de grote tekortkomingen bij de Belastingdienst, het ministerie van Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. 50PLUS vraagt werk te maken van de vele aanbevelingen van de Rijksrekenmeester.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België